Lake Santa sunrise
Lake Santa sunrise
Sunset, Lake Santa Fe
Sunset, Lake Santa Fe
Santa Fe Reflections
Santa Fe Reflections
Hunting Snail Kite at Alachua Sink
Hunting Snail Kite at Alachua Sink
Dawn on Santa Fe Lake
Dawn on Santa Fe Lake
Great Blue on a Great Morning
Great Blue on a Great Morning
Early Bird
Early Bird
Summer Sunrise
Summer Sunrise
To the Moon and Stars
To the Moon and Stars
Man and Manatees
Man and Manatees
Sandhill cranes over Orange Lake
Sandhill cranes over Orange Lake
Back to Top